Ce slujiri împlinește Hristos ca Răscumpărător al nostru?

În această calitate, Hristos face lucrarea unui Profet, a unui Preot și a unui Împărat, atât în starea Lui de smerire cât și în cea de înălțare.

1. Care sunt stările și condițiile în care se găsește Răscumpărătorul nostru? Stările lui Hristos, potrivit planului biblic, comportă două aspecte, anume starea Sa de smerire și starea Sa de înălțare: „La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu L-a înălțat nespus de mult, și I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume” (Filipeni 2:8-9).

2. Care sunt slujirile lui Hristos în aceste stări? Hristos face o slujire care comportă trei calități ale Sale, anume acelea de Profet, Preot și Împărat.

3. De ce Își însușește Hristos toate aceste trei slujiri și calități? Pentru că ele sunt toate necesare spre mântuirea noastră și beneficiem de fiecare dintre ele: „El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare” (1 Corinteni 1:30).

4. Poate vreun om să Îl primească pe Hristos într-una dintre slujirile Lui, dar nu și în celelalte? Nu. Oricine are vreun beneficiu din vreuna dintre slujirile Lui trebuie să Îl primească în toate: „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălțat cu puterea Lui, și L-a făcut Domn și Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor” (Faptele Apostolilor 5:31).

5. Ce legătură există între slujirile lui Hristos și promisiunile făcute de El? Promisiunile decurg din slujirile acestea, ca și cum ele ar fi izvorul lor: „făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt  ‚da’… și ‚Amin’” (2 Corinteni 1:20).

6. Ce promisiuni izvorăsc din lucrarea Sa profetică? Din lucrarea profetică a lui Hristos decurg toate promisiunile iluminării, călăuzirii și învățării noastre.

7. Ce promisiuni decurg din lucrarea Lui preoțească? Din ea decurg toate promisiunile iertării și păcii noastre.

8. Ce promisiuni decurg din lucrarea împărătească a lui Hristos? Din ea decurg toate promisiunile ocrotirii, protecției și eliberării noastre.

9. Care este prima învățătură legată de slujirile Lui? Din aceste slujiri învățăm despre caracterul complet a tot ceea ce Hristos este și a făcut pentru a acoperi nevoile poporului Său: „Voi aveți totul deplin în El, care este Capul oricărei domnii și stăpâniri” (Coloseni 2:10).

10. Care este a doua învățătură? Învățăm de aici despre nebunia și ticăloșia tuturor acelor ipocriți care pretind credința în Hristos, dar care nu cred revelația deplină a Lui făcută în Scriptură, adică spun că se încred în Hristos ca Mântuitor, dar nu și ca Domn.

11. Care este a treia învățătură? Învățăm de aici despre demnitatea unică a Domnului Isus, căci nimeni altcineva nu a făcut aceste slujiri și nu a avut aceste calități.

12. Care este ultima învățătură? Învățăm de aici că exersarea credinței este o acțiune care necesită atenție și gândire profundă.

Cum împlinește Hristos slujba de Profet? Hristos realizează slujba de Profet prin a ne descoperi care este voia lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, prin Cuvântul Său și prin Duhul Sfânt.

1. Ce implică slujirea profetică a lui Hristos? Ea vorbește implicit despre starea de ignoranță și orbire naturală a omului: „Dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sunt o nebunie; și nici nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește” (1 Corinteni 2:14).

2. Ce altceva implică ea? Slujirea profetică a lui Hristos implică faptul că El este originea și izvorul exclusiv al luminii care ne călăuzește spre mântuire: „Căci Dumnezeu, care a zis: ‚Să lumineze lumina din întuneric’, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos” (2 Corinteni 4:6-7).

3. Cum îi învață Hristos pe oameni voia lui Dumnezeu? El face acest lucru prin revelarea sau descoperirea ei exterioară: „Moise le-a zis părinților noștri: ‚Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine; pe El să-L ascultați în tot ce vă va spune” (Faptele Apostolilor 3:22), dar și prin iluminarea interioară: „Atunci le-a deschis mintea, ca să înțeleagă Scripturile” (Luca 24:45).

4. Ce nevoie mai este atunci pentru slujba făcută de om? Ea este foarte necesară, căci Hristos a rânduit slujitori ca instrumente prin care El ne va transmite învățătura Lui: „Și El a dat pe unii apostoli; pe alții, proroci; pe alții, evangheliști; pe alții, păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4:11-12); „ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, și de sub puterea Satanei la Dumnezeu; și să primească, prin credința în Mine, iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți” (Faptele Apostolilor 26:18).

5. Este posibil ca vreun om să cunoască voia lui Dumnezeu fără învățăturile lui Hristos? Nu, chiar dacă o cunoștință comună poate fi obținută pe calea revelației naturale, căci aceasta nu este mântuitoare: „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: ‚Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor” (Matei 11:25).

6. Cum a fost rânduit Hristos la această slujire? Avem în acest sens Cuvântul scris al lui Dumnezeu: „Moise le-a zis părinților noștri: ‚Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine; pe El să-L ascultați în tot ce vă va spune” (Faptele Apostolilor 3:22).

7. Care este prima implicație de aici? Nimeni nu trebuie să fie descurajat atunci când își descoperă slăbiciunea naturală, dacă Hristos este Învățătorul lui:

„În vremea aceea, Isus a luat cuvântul și a zis: ‚Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți, și le-ai descoperit pruncilor” (Matei 11:25).

„Mărturia Domnului este adevărată și îi dă înțelepciune celui neștiutor” (Psalmul 19:7).

8. Care este a doua implicație? A doua implicație este că există o judecată înfricoșată pentru cei care sunt orbi spiritual, chiar dacă au parte de predicarea Evangheliei: „Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu” (2 Corinteni 4:3-4).

9. Care este a treia implicație? Rugăciunea este cel mai bun mijloc pentru a obține cunoașterea mântuitoare a lui Dumnezeu: „Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată” (Iacov 1:5).

10. Care este ultima implicație? Învățăm de aici că perfecțiunea transcendentă a cunoștinței lui Hristos este superioară oricărei alte cunoașteri: „Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu” (Filipeni 3:8).

Cum realizează Hristos slujba de Preot? Hristos realizează slujba de Preot prin faptul că S-a dat pe Sine odată pentru totdeauna ca jertfă pentru a împlini dreptatea divină și pentru a face pace între noi și Dumnezeu, dar și prin mijlocirea Lui continuă pentru noi.

1. Care este sensul general al preoției lui Hristos? Preoția lui Hristos se referă în principal la slujba Sa de acoperire a vinovăției păcatelor noastre prin jertfirea de Sine și prin a obține favoarea lui Dumnezeu pentru noi: „să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui” (Coloseni 1:20).

2. Care sunt părțile componente ale slujbei preoțești a lui Hristos? Ea are două părți. În cadrul primeia, este vorba despre aducerea Sa ca jertfă înaintea lui Dumnezeu: „cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să Îi slujiți Dumnezeului cel viu” (Evrei 9:14). În cadrul celei de-a doua, este vorba despre mijlocirea Lui pentru noi: „De aceea [El] și poate să îi mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25).

3. Care este obiectivul jertfei lui Hristos? Scopul ei, fiind adusă lui Dumnezeu, a fost acela de a satisface dreptatea lui Dumnezeu: „Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-Și arate neprihănirea Lui” (Romani 3:25). În ceea ce îi privește pe oameni, jertfirea Lui a avut ca obiectiv ștergerea păcatelor lor: „fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii; pe când acum, la sfârșitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să șteargă păcatul prin jertfa Sa” (Evrei 9:26).

4. Care este prima diferență dintre Hristos și alți preoți? Ceilalți preoți aduceau ca jertfă sângele animalelor, pe când Hristos a jertfit propriul sânge: El „a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul preasfânt, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică” (Evrei 9:12).

5. Care este a doua diferență? Ceilalți preoți aduceau multe jertfe, pe când Hristos a desăvârșit totul printr-o singură jertfă: „Căci printr-o singură jertfă El i-a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți” (Evrei 10:14).

6. În ce a constat jertfa pe care Hristos a adus-o înaintea lui Dumnezeu? El adus trupul Său înaintea lui Dumnezeu: „Prin această ‚voie’ am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna” (Evrei 10:10); și sufletul Său: „Își va da viața ca jertfă pentru păcat” (Isaia 53:10).

7. În ce fel se poate vedea eficacitatea acestei jertfe? Eficacitatea jertfei lui Hristos poate fi demonstrată dacă observăm Persoana divină în care au fost alăturate acel suflet și acel trup care au fost jertfite: „păstoriți Biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său” (Faptele Apostolilor 20:28).

8. Care este prima implicație a acestui fapt? De aici rezultă că cei credincioși sunt achitați prin Hristos de toate păcatele lor: „oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile” (Faptele Apostolilor 13:39).

9. Care este a doua implicație? Tot așa, rezultă de aici că este un lucru înfricoșător să cazi în mâinile unui Dumnezeu absolut drept: „Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce i se va face celui uscat?” (Luca 23:31).

10. Care este a treia implicație? Este imposibil ca omul să facă ispășire înaintea lui Dumnezeu pentru păcatele sale: „Dacă ai păstra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta în picioare, Doamne?” (Psalmul 130:3).

11. Care este ultima implicație? Rezultă de aici că doar religia creștină poate să aducă pacea în conștiință: „cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veșnic, S-a adus pe Sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să Îi slujiți Dumnezeului cel viu” (Evrei 9:14).

Cum realizează Hristos slujba de Împărat? Hristos realizează slujba de Împărat prin a fi Stăpân peste noi, prin a domni și a ne apăra, și prin a-i înfrâna și învinge pe toți vrăjmașii Lui și ai noștri.

1. Care sunt manifestările Împărăției lui Hristos? Împărăția lui Hristos comportă două aspecte. În primul rând, este interioară, în sufletele oamenilor: „iată că Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru” (Luca 17:21). În al doilea rând, ea se extinde în exterior, peste toată lumea: „El I-a pus totul sub picioare, și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile” (Efeseni 1:22).

2. Care este obiectivul Împărăției providențiale a lui Hristos? Obiectivul este binele și mântuirea Bisericii: „după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să le dea viața veșnică tuturor acelora, pe care I i-ai dat Tu” (Ioan 17:2).

3. În ce fel își exercită Hristos puterea Sa împărățească? El face acest lucru prin înfrânarea vrăjmașilor Lui și ai poporului Său: „omul Te laudă chiar și în mânia lui, când Te îmbraci cu toată urgia Ta” (Psalmul 76:10).

4. Cum altfel se mai manifestă ea? Puterea regală a lui Hristos se mai manifestă și prin protejarea Bisericii Sale de toți vrăjmașii ei: „Moise a zis: ‚Am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul’” (Exod 3:3).

5. Care sunt instrumentele pe care Hristos le folosește? Hristos se folosește în primul rând de îngeri, care sunt duhuri care Îl slujesc: „Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea?” (Evrei 1:14). Ba mai mult, Hristos se poate folosi de oameni, chiar și de cei mai răi dintre ei, și chiar de elementele naturii: „Dar pământul i-a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura, și a înghițit râul, pe care-l aruncase balaurul din gură” (Apocalipsa 12:16).

6. În ce modalitate stăpânește Hristos peste lume? El stăpânește peste această lume prin puterea Sa supremă: „Pe haină și pe coapsă avea scris Numele acesta: ‚Împăratul împăraților și Domnul domnilor” (Apocalipsa 19:16). De asemenea, El stăpânește peste ea cu o înțelepciune perfectă: „În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul voii Sale” (Efeseni 1:11).

7. Ce învățăm din aceste adevăruri? Învățăm că Biserica este mântuită în ciuda tuturor pericolelor la care este expusă: „Căci Eu sunt cu tine, zice Domnul, ca să te izbăvesc; voi nimici pe toate neamurile printre care te-am risipit, dar pe tine nu te voi nimici; te voi pedepsi cu dreptate, nu pot să te las nepedepsit” (Ieremia 30:11).

8. Care este a doua învățătură? Învățăm de asemenea că cei evlavioși pot să își pună cu siguranță încredere în grija lui Hristos: „Căci Domnul Își întinde privirile peste tot pământul, ca să îi sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui” (2 Cronici 16:9).

9. Care este a treia învățătură? Aceasta este că toate comploturile puse la cale împotriva Bisericii vor ajunge să fie cu siguranță dejucate și învinse: „orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere” (Isaia 54:17).

10. Care este a patra învățătură? Aceste adevăruri le dau sfinților nădejde deplină în toate circumstanțele în care ei se găsesc: „pe de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său” (Romani 8:28).

11. Care este ultima concluzie? Rezultă de aici că nu ar trebui să fim înrobiți de frica de oameni: „Eu, Eu vă mângâi. Dar cine ești tu, ca să te temi de omul cel muritor, și de fiul omului, care trece ca iarba?” (Isaia 51:12).


Fragment din lucrarea „An Exposition of the Assembly’s Shorter Catechism” din The Whole Works of the Reverend John Flavel, Vol. 6, p. 181-186.


Mijlocul prin care ochiul spiritual privește la gloria lui Hristos este credința. Până în clipa când Duhul cel veșnic pune acest principiu de viață puternic în suflet, ea este o glorie ascunsă… Dacă un om nu vede gloria lui Hristos, nu ezităm să spunem despre el că, în ciuda tuturor celorlalte lucruri care par spirituale în legătură cu el, acel om este totalmente orb, fiind străin de harul Duhului Sfânt care aduce lumină în suflet. Pentru a vedea gloria Răscumpărătorului, ochiul trebuie să fie spiritual, căci un obiect spiritual poate fi văzut doar de un organ spiritual. De aceea, apostolul se roagă în numele creștinilor efeseni „ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire, în cunoașterea Lui, și să vă lumineze ochii inimii” (Efeseni 1:17-18). – Octavius Winslow

Sus